ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานบุคคล
 

 

 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
       ตัวอย่างการป้อนชื่อผู้ใช้
      กรณีเป็นเจ้าของทะเบียนประวัติ
         - ใช้เลขประจำตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบ
          3 9403 39403 74 2 : ให้ป้อนข้อมูลเป็นเลขประจำตัวประชาชนเรียงติดกันโดยไม่ต้องเว้นวรรค
          หรือมีเครื่องหมายใดๆ รวมอยู่เช่น 3940339403742
      กรณีเข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
         - ใช้ชื่อผู้ใช้ในการเข้าสู่ระบบ เช่น user,human
   
       ตัวอย่างการป้อนรหัสผ่าน
      กรณีเป็นเจ้าของทะเบียนประวัติ
         - ใช้วัน เดือน ปีเกิดในการเข้าสู่ระบบ
          5 ธันวาคม 2516 : ป้อนข้อมูลเป็น 05122516 (สองหลักแรกแทนวันที่ สองหลักต่อมาเป็นเลขเดือน และสี่หลักสุดท้ายเป็นปี พ.ศ.)
      กรณีเข้าสู่ระบบเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน
         - ใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรในการเข้าสู่ระบบ เช่น B454389
 
© 2013 สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร